PROVOZOVATEL

MAX FITNESS PRAHA s.r.o. / MAX FITNESS PLZEN s.r.o.

náměstí Generála Píky 2703/27,

326 00 Plzeň

IČ: 291 59 482

DIČ: CZ29159482

bilalabut@maxfitness.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti MAX FITNESS PRAHA s.r.o. / MAX FITNESS PLZEN s.r.o.,

se sídlem nám. Generála Píky 2703/27, Plzeň

identifikační číslo: 29159482

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Plzni, C 27728

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://rezervace.membex.cz/maxfitness

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MAX FITNESS PRAHA s.r.o., se sídlem nám. Generála Píky 2703/27, Plzeň, identifikační číslo:  291 59 482 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Plzni, C 27728 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://rezervace.membex.cz/maxfitness (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. uživatelský účet
  • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. uzavření kupní smlouvy
  • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. cena zboží a Platební podmínky
  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Fitness Galerie Slovany, Nám. Generála Píky 2703/27, Plzeň;Fitness Hulk, Gerská 34, Plzeň; Wolverine Gym, U Borského parku 27, Plzeň; Fitness Thor, Křimická 809/5, Plzeň; Max Fitness Bílá Labuť, Na Poříčí 1068, 110 00, Praha 1
 • bezhotovostně prostřednictvím platební brány E-COMMERCE;
  • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 1. odstoupení od kupní smlouvy
  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího recepce@fitnessgalerie.cz.
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 2. přeprava a dodání zboží
  • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 • Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 1. další práva a povinnosti smluvních stran
  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy recepce@fitnessgalerie.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 2. ochrana osobních údajů
  • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů a to především: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 3. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
  • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 4. Doručování
  • Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 5. Závěrečná ustanovení
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování MAX FITNESS PRAHA s.r.o., Nám. Generála Píky 2703/27, 3206 00 Plzeň

ČLENSTVÍ

  • Vstup do fitcentra je možný jen s přiděleným členstvím a platným vstupným.
  • Členství potřebné pro vstup do podniků Max Fitness není vymahatelné. Provozovatel si vyhrazuje právo neudělit, nebo ukončit členství a to i bez udání důvodu.

ČLENSKÝ ÚČET

Vysvětlení užitých pojmů:

Členský účet – virtuální účet člena fitness
Dobití účtu kreditem – provedení platby v hotovosti, převodem z účtu, pomocí platební brány
Kredit – virtuální měna, 1 kredit = 1 Kč
Membex.cz – software zajišťující evidenčního systému včetně členského účtu provozovaný společnosti Datlink s.r.o.
E-COMMERCE – poskytovatel platební brány

I. Obecné podmínky

 1. Zákazník zcela zodpovídá za ochranu svých prostředků vložených na svůj Členský účet.
 2. Zákazník je zodpovědný za deaktivaci svého účtu, jestliže dojde ke ztrátě členské karty nebo hrozí možnost jeho zneužití.
 3. Zákazník je zodpovědný za jakékoli poplatky, které nastanou v souvislosti s připojením na Bezhotovostní/Membex.cz webovou stránku, bez ohledu na to, jestli se zákazník připojí prostřednictvím Internetu, Wi-Fi, dat nebo jiným způsobem, který je zpoplatněn.
 4. Jakékoli bezplatné kredity nebo bonusy, pokud nějakých zákazník nevyužil, nejsou předmětem refundace (např. Jakýkoli zdarma / ́bonus nebo získané kredity spojené s účtem zákazníka, které zákazníci obdrželi jako ceny, výhry nebo z jiného důvodu).
 5. Do lekcí se aktuálně mohou hlásit pouze členové za pomocí svého emailu uvedeného při registraci členské karty (lze na recepci doplnit) a svého nastaveného hesla. Nastavení hesla probíhá při registraci, jako druhý krok.

II. Pravidla pro rezervace

 1. Pro úspěšnou rezervaci skupinové lekce je třeba, aby hodnota vašeho kreditového účtu byla vyšší než je cena jedné lekce, tato částka slouží jako jistina v případě odhlášení z lekce.
 2. Pokud si svoji účast na skupinovém cvičení rozmyslíte, odhlaste se včas! Při odhlášení do 24 hodin před začátkem lekce vám bude navrácena celá částka, pokud tak učiníte později, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny lekce.
 3. Detailní storno podmínky se vám zobrazí při každé rezervaci.

III. Vrácení nevyčerpaných částek - refundace

 1. Podmínkou pro získání nevyčerpaných částek zákazníkem z Členského účtu, je prokazatelný zánik služeb na straně poskytovatele, na které byl kredit určen.
 2. Zákazník může podat žádost o refundaci do 1 měsíce od zániku těchto služeb, každá další žádost o refundaci, podaná po tomto datu, nebude uznána jako platná a refundace neproběhne.
 3. Veškeré refundace budou zpracované do 10 pracovních dnů od podání žádosti na recepci Fitness Galerie Slovany nebo zasláním na e-mail recepce@fitnessgalerie.cz
 4. Za případné refundace nejsou účtovány žádné poplatky.

IV. Ochrana osobních dat

Sběr osobních informací

Vážíme si vaší důvěry. MAX FITNESS PRAHA s.r.o. (provozovatel) / Datlink s.r.o. (poskytovatel evidenčního softwaru) dodržují etické standardy ve shromažďování, používání a ochraně veškerých informací, které poskytujete.

Požádáme vás o informace, které potřebujeme k vaší osobní identifikaci nebo nám umožnují vás kontaktovat. Budeme uchovávat pouze osobní údaje, které jste odsouhlasili a poskytli.

Jako většina internetových stránek, automaticky shromažďujeme data o návštěvnosti stránek a tato jsou ukládaná v log souborech. Tyto informace zahrnují adresy internetového protokolu, typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb, odkazující/výchozí stránky, operační systém a datum a čas. Tato data nejsou spojena s našimi uživateli.

Použití Vašich osobních informací

Používáme externí platební procesory při fakturaci za zboží a služby. Můžeme být jimi požádáni o poskytnutí části vašich dat, aby byla dokončena transakce. Tato zásada se nevztahuje na tyto externí stránky. Pokud se budete chtít dozvědět víc, tak vám doporučujeme navštívit tyto stránky. Odkaz bude k dispozici na příslušných stránkách na tomto webu.

Můžeme sloučit anonymní demografické informace s údaji o prodeji pro účely průzkumu.

Vyhrazujeme si právo zveřejnit vaše osobní údaje a transakční údaje v souladu se zákonem, když budeme přesvědčeni, že zpřístupnění je nezbytné pro ochranu našich práv a/nebo v souladu se soudním řízením, soudním příkazem nebo soudním procesem týkajících se našich webových stránek.

Kontrola osobních informací

Když se zaregistrujete, nebo nám jinak poskytnete osobní údaje, nebudeme tyto informace sdílet se třetími stranami bez vašeho svolení kromě výjimek již uvedených. Tyto budou použity pouze pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany soukromí.

Membex.cz posílá občas e-mailem oznámení, jako jsou informace o transakcích a správě účtu (které jste zahájili), blížícím se konci předplatného apod. Tyto emaily jsou považovány za nedílnou součást poskytované služby a není možné se od nich odhlásit. Upozorňujeme, že můžete obdržet oznámení od platebních procesorů, jako výsledek platebních transakcí a od poskytovatelů identity, když začnete používat naše stránky prostřednictvím jejich služby.

Přístup k osobním informacím

Poskytneme vám prostředky k tomu, abyste zajistili, že vaše osobní údaje jsou správné a aktuální. Pokud jste vyplnili uživatelský profil, tak vám bude poskytnut přístup na váš profil a jeho úpravu na našich webových stránkách. Jedinou výjimkou je to, že nebudete moci změnit své jméno, příjmení a e-mailovou adresu, kterou jste použili při registraci.

Ochrana osobních dat

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Když zadáte citlivé informace na našem webu, vaše informace jsou odesílány přes ověřené a šifrované připojení pomocí Secure Socket Layer (SSL).

Vaše osobní údaje ukládáme pouze na serverech s omezeným přístupem chráněných pomocí různých technologií a osvědčených postupů v tomto průmyslu, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu, použití nebo vyzrazení.

Použití Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uložené na počítači uživatele pomocí prohlížeče. Používáme cookies, aby naše stránky byly uživatelsky příjemnější.

Povolení cookies je nutné při použití těchto stránek. Upozorňujeme, že dnešní prohlížeče vám umožní filtrovat, které stránky mohou ukládat cookies na vašem zařízení.

Změny tohoto prohlášení

S vývojem Membex.cz se vyvíjí také naše zásady ochrany osobních údajů, abychom reagovali i na nové situace. Abyste byli informováni o změnách, zkontrolujte si tento dokument pravidelně.